Σκιάς ποίκιλμα

Τὸ ἑλληνικὸ μέτρον εἶναι τὸ πένθος τοῦ λόγου