ΣΚΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΜΑ / Σ 61

Κληρονόμος  τῆς  στιγμῆς  ἡ  αἰωνιότητα