ΙΔΟΥ Η ΦΥΤΡΑ / Σ 7

Δὲν ἐποίει  βλέπων ἂλλ’  ἔβλεπε ποιῶν (ἀναφορὰ στὸν Ὅμηρο)