ΑΔΗΛΩΝ ΟΨΙΣ / σ 16

Πρῶτα «ἁμαρτάνει» ὁ ἄνθρωπος καὶ ὕστερα ὁρίζει τί εἶναι ἡ ἁμαρτία.